Vilkår for bruk av Borigo
Disse vilkårene danner grunnlaget for avtalen mellom din (bolig)forening og oss når foreningen er opprettet i Borigo.
1.
Bakgrunnsopplysninger
Borigo er en moderne webbasert kommunikasjonsplattform spesifikt rettet mot bruk som intranett i forskjellige boligfellesskap, som boligforeninger, studenthjem og liknende. Man tilgår den ved å logge inn fra borigo.com eller appen Borigo.
Borigo utvikles og leveres av:
Borigo
℅ Heynabo! ApS
Zeus Boulevard 16
2650 Hvidovre
DANMARK

CVR-nr. DK-40774254
E-mail: hey@heynabo.com
Hjemmeside: heynabo.com
2.
Hva dere får
Foreningen din får adgang til å bruke Borigo.
Plattformen leveres som den er, men vi vil med tiden endre og utvikle den videre.
2.1 Funksjoner etter behov
Borigo leveres med forskjellige funksjoner. Alt etter hvilket behov dere har, kan dere velge blant disse funksjonene, typisk på abonnementsbasis. Priser fremgår på Borigos hjemmside, inne i Borigo eller av eventuelle tilbud vi lager til dere.
Abonnementer forlenges automatisk inntil de sies opp av dere skriftlig eller i Borigo.
Dere skal i utgangspunktet betale oss innen 14 dager eller innen den tiden vi har avtalt. Hvis ikke har vi lov til å sperre adgangen deres til den bestilte funksjonen til det er betalt.
Et kjøp er et kjøp. Dere kan ikke få refundert bestillinger dere allerede har betalt for.
Hvis vi noensinne skulle ønske å legge ned en tilkjøpsfunksjon (som for eksempel Driftssenteret), kan vi bare gjøre det med 3 måneders varsel.
3.
Ikrafttredelse, binding og oppsigelse
Disse vilkårene er gjeldende når foreningen er opprettet i Borigo. Dere må akseptere dem skriftlig eller ved avkryssing under opprettelsesprosessen.
Det er ingen binding for dere.
Vi kan oppsi deres bruk av Borigo med 3 måneders skriftlig varsel.
4.
Rettigheter: Vårt er vårt, deres er deres
Vi eier alle rettigheter til selve Borigo-plattformen. Dere får en såkalt ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tidsbegrenset bruksett til Borigo.
Dere eier alle rettigheter til innholdet under deres foreningskonto i Borigo. Det betyr at alt dere skriver og laster opp i Borigo, er deres.
5.
Ordentlig og sikker behandling av innholdet deres
Alt innhold som legges til foreningskontoen deres i Borigo, behandles sikkert, ordentlig og fortrolig.
5.1 Vi skal sikre Borigo (behandlingssikkerhet)
Vi er forpliktet til å sikre Borigo og de personlige opplysningene som lagres under deres foreningskonto.
Litt mer firkantet sagt skal vi treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene mot at opplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes eller forringes, samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med personopplysningsloven, persondataforordningen eller øvrig lovgivning.
Vi vil løpende etterleve etablert mønsterpraksis i forbindelse med drift av web- og mobilapplikasjoner herunder å operere med tidssvarende serverprogramvare, bruk av kryptering, sikkerhetskopiering, logging mv.
Vi er kun ansvarlige for sikkerhetsbrudd som vi med rimelighet kunne ha sikret oss mot eller på annen måte ha forebygget ifølge ovenstående.
5.2 Dere er ansvarlige for deres innhold
Deres innhold er deres. Dere er ansvarlige for alt innhold under deres foreningskonto.
Dere vil imidlertid holde Borigo fri for støtende innhold og krenkende atferd. Dere er innforstått med at overtredelser kan medføre stenging av en brukers brukerkonto. Utover dette har dere rett til å håndheve God skikk på Borigo (borigo.com/god-skik) eller andre liknende retningslinjer eller verdisett som dere vedtar selv.
Spesielt når det gjelder anstøtelig eller på annen måte krenkende innhold i form av tekst, bilder, musikk mv. (herunder innhold som krenker andres immaterielle rettigheter eller på annen måte er ulovlig) gjelder følgende:
 • Vi er ikke forpliktet til å overvåke foreningskontoen deres for slikt innhold
 • Dersom det blir lagret slikt innhold under foreningskontoen deres og vi blir gjort oppmerksomme på dette, er vi forpliktet til å opplyse dere om det
 • Vi er forpliktet til å slette denne typen innhold etter forutgående instruks fra dere, men vi kan også gjøre det hvis vi mener det er tilstrekkelig grunn til det (blant annet ved en klar overtredelse, som f.eks. nakenbilder)
Dere er forpliktet til å holde oss skadesløse i ethvert henseende for eventuelle krav som måtte bli rettet mot oss og/eller dere i forbindelse med alt innholdet på foreningskontoen deres.
5.3 Særlig om personopplysninger (databehandleraftale)
Det er overordnet to typer brukere i Borigo:
 1. Beboere: Personer som er eller har været tilknyttet en adresse i foreningen
 2. Eksterne personer: Personer som ikke er tilknyttet en adresse, men som likevel er tilknyttet foreningen, for eksempel en vaktmester
Dere kan lagre følgende alminnelige personoplysninger i Borigo:
 • Navn
  ,
  adresse
  ,
  e-postadresse
  ,
  telefonnummer
  ,
  portrettbilde
  ,
  online-identiteter
  ,
  yrke
  ,
  om meg-felt
  og
  medlemskabp av for eksempel styre/utvalg
 • Særlig for beboere:
  Tilhørsforhold
  (for eksempel eier/leier),
  bolig-/kontraktnummer
  og
  flyttedatoer
 • Systemopplysninger:
  IP-adresse
  ,
  telefonspesifikasjoner
  (modell mv.),
  nettleser
  - og
  operativsystem-spesifikasjoner
5.3.1 Formål
Formålet med å ha personopplysninger i Borigo er å gjøre dere i stand til å bruke Borigo til å informere, kommunisere og administrere digitalt i foreningen, herunder å ha et online, ajourført beboerkartotek samt å håndtere påmeldinger og reservasjoner.
5.3.2 Dere er personopplysningsansvarlige, vi er databehandlere
Dere er det som Personopplysningsloven og EUs personvernforordning betegner personopplysningsansvarlige, mens vi er databehandlere. Vi handler alene etter instruks fra dere med ovennevnte formål for øye.
Som forening vil dere vanligvis ha en naturlig legitim interesse i forlengelse av deres virke i å legge til medlemmenes, beboernes og medarbeidernes personopplysninger og invitere dem til en plattform som Borigo. Det er imidlertid alltid deres ansvar som dataansvarlige å sikre at dere har lov til å legge til personopplysninger i Borigo. Noen ganger kreves noe annet eller mer, f.eks. godkjennelse fra enkeltpersoner (samtykke) hvis dere vil sende dem reklamer.
Vi skal assistere dere når dere skal leve opp til deres forpliktelser relateret til deres personopplysninger i Borigo. På den ene siden ved å kunne stille opplysninger om våre sikkerhetsforanstaltninger til rådighet for dere og gi dere mulighet til å revidere og eventuelt inspisere, så det er klart for dere at vi lever opp til forpliktelsene våre. På den andre siden ved en brukers anmodinger (for eksempel ønske om innsigt), deres dokumentation av sikkerhetsbrudd, deres rettidige anmeldelse av sikkerhetsbrudd eller deres orientering til berørte brukere. Det kan ta opptil 180 dager før slettet innhold er helt slettet fra alle våre systemer.
Det kan skje at vi ved lov blir pålagt å overføre personopplysningene deres til noen, typisk myndigheter. I så fall skal vi — hvis det er lovlig for oss — orientere dere om det.
5.3.3 Fortrolighet
Vi skal sikre at personer som behandler personoplysningene deres på våre vegne, har forpliktet seg til fortrolighet.
5.3.4 Behandlingssikkerhet
5.3.5 Våre systemleverandører (underdatabehandlere)
Vi kan bruke andre databehandlere (underdatabehandlere) til å håndtere deres personoplysninger i EU. Vi skal sørge for at disse databehandlerne lever opp til våre forpliktelser i denne avtalen, blant andet gjennom databehandleravtaler med dem, herunder å sikre det lovede nivået av behandlingssikkerhet. Vi er fortsatt direkte ansvarlige for å leve opp til våre forpliktelser i denne avtalen, uansett om vi bruker en databehandler eller ei.
Hvis vi vil endre på hvem vi bruker, eller hvem som gjør hva, må vi orientere dere om det og holde nedenstående liste over databehandlere ajourført. Vi skal orientere dere minst 14 dager i forkant, og dere skal ha minst 7 dager til å komme med innsigelser (basert på rimelige, konkrete årsaker). I nødstilfelle — ved dokumenterte utfall, ustabilitet, økte sikkerhetsrisiko eller lignende hos en underdatabehandler — kan vi handle hurtigere med kortere orienteringsvarsel og innsigelsesfrist og utskifte den pågjeldende underdatabehandleren for å sikre en stabil drift av Borigo og sikkerhet for deres personopplysninger best mulig.
Våre aktuelle databehandlere av deres personopplysninger er:
Heroku, Inc. (Salesforce)
Hosting (platform as a service).
map markerCountry for data processing
EU (Irland)
lockCreated with Sketch.EU-approved scheme
EU’s Standard Contractual Clauses
shopping listThe company's own info
Amazon Web Services, Inc.
Hosting (infrastructure as a service).
map markerCountry for data processing
EU (Irland)
lockCreated with Sketch.EU-approved scheme
EU’s Standard Contractual Clauses
shopping listThe company's own info
Mailgun Technologies, Inc.
Sending of email.
map markerCountry for data processing
EU (Tyskland)
lockCreated with Sketch.EU-approved scheme
EU’s Standard Contractual Clauses
shopping listThe company's own info
5.4 Vi kan lage og offentliggjøre anonyme analyser
Vi kan undersøke den generelle bruken av Borigo og utarbeide anonyme analyser som ikke involverer deres innhold (kun bruksmønstre), og som ikke kan spores tilbake til bestemte brukere eller foreningskontoer. For eksempel hvor stor prosentandel av brukerne som har opprettet en kommentar. Og vi kan fritt offentliggjøre disse analysene.
5.5 Dere kan få innholdet deres ved opphør
Ved oppsigelse eller annet opphør av denne avtalen kan dere bestille en gratis elektronisk kopi av alt innholdet deres (se avsnittet Forløp ved opphør av avtale/foreningskonto).
Denne kopien vil ligge klar innen en måned, og vi gir dere adgang til den via en beskyttet webadresse, som vi opplyser dere nærmere om. Kopien vil være tilgjengelig 3 måneder fra opphørsdatoen, hvoretter den vil bli slettet.
6.
Avgrensning av vårt ansvar
Vi vil gjøre vårt beste for å holde Borigo kjørende til alle tider. Vi tar imidlertid forbehold for programmeringsfeil og serverkrasj. Det kan for øvrig skje at Borigo i kortere perioder kan være utilgjengelig i forbindelse med oppdateringer.
Som nevnt kan vi endre og utvikle plattformen. Plattformen leveres som den er og for øvrig uten garanti.
Vi kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tap som har skjedd i forbindelse med bruken av Borigo. Og vi kan heller ikke holdes ansvarlige for tap som følge av hacker-angrep, virus, stormskader eller annen form for force majeure.
Vårt eventuelle erstatningsansvar kan aldri overstige det samlede beløpet dere har betalt til oss innenfor 12 måneder forut for den hendelsen som måtte danne utgangspunktet for et krav.
7.
Endringer i vilkårene
Vi kan uten videre oppdatere disse vilkårene med endring av navn på produktet (Borigo), webadresser, grammatikk samt de fysiske og elektroniske kontaktopplysningene våre, dersom vi orienterer dere om endringerne. Vi kan uten videre ajourføre lenkene til våre systemleverandørers info om deres behandling av personopplysninger under punkt 5.3.5.
Vi kan fritt overdra denne avtalen til en annen juridisk enhet (for eksempel ved overdragelse til ApS, A/S eller ved salg), hvis vi har orienteret dere om dette minst 14 dager før.
Vi kan endre disse vilkårene med 1 måneds skriftlig varsel. Vi må ha deres aksept før den angitte ikrafttredelsesdatoen. Hvis ikke har vi lov til å sperre adgangen til foreningskontoen deres til dere enten har akseptert de nye vilkåerene eller har sagt opp foreningskontoen deres.
De aktuelle vilkårene vil alltid være tilggjengelige på Borigos hjemmeside (borigo.com/vilkaar).
8.
Brudd på vilkårene
Da det ikke er noen binding, kan dere si opp avtalen til enhver tid.
Vi kan sperre adgangen deres til Borigo øyeblikkelig og med 7 dagers skriftlig varsel si opp foreningskontoen deres hvis dere med eller i Borigo:
 1. har gjort noe ulovlig (eller vi har mistanke om det)
 2. ikke har oppgitt juridisk gyldige opplysninger, eller
 3. på annen måte har handlet i strid med disse vilkårene og ikke rettet opp etter 5 hverdager fra vi skriftlig har orientert dere om det
9.
Forløp ved opphør av avtale/foreningskonto
Denne aftalen kan sies opp av oss eller av dere. Oppsigelsen skal være skriftlig og angi en opphørsdato man ønsker at opphøret skal gjelde fra.
Når vi har mottatt oppsigelsen deres, eller når vi har sendt dere vår oppsigelse, vil følgende skje:
 1. Dere får mulighet til å få utlevert alt deres innhold (se avsnittet Dere kan få innholdet deres ved opphør)
 2. Adgangen deres til Borigo blir lukket på opphørsdatoen
 3. Vi lagrer innholdet deres i 3 måneder fra opphørsdatoen, hvorpå det vil bli slettet fra alle våre systemer over en periode på opptil 180 dager
10.
Lovvalg og verneting
Hvis vi noensinne skulle komme i den ulykkelige situasjonen at vi i fellesskap ikke har kunnet avklare en uenighet etter gjentakende forsøk og forhandling, skal en slik eller enhver annen tvist relatert til oss eller Borigo avgjøres etter dansk rett i Københavns Byret.
Dette er en oversettelse av de danske vilkårene til norsk. Hvis det er en uoverenstemmelse mellom den danske og den norske versjonen, er det den danske versjonen som gjelder.
11.
Kontaktoplysningene deres
Vi skal til enhver tid ha en gyldig e-postadresse som vi kan bruke til å komme i kontakt med dere. Dere skal sørge for å holde den oppdatert i Borigo.
Vi vil bruke denne adressen til å orientere dere om diverse forhold, for eksempel endringer i Borigo eller i disse vilkårene, driftsforstyrrelser eller sikkerhetsbrudd, gi adgang til foreningskontoen deres mv.
11.1 Øvrige opplysninger
Vi skal også ha de juridisk gyldige opplysningene på foreningen, herunder navn, adresse og organisasjonsnummer når vi ber om dem, typisk i forbindelse med bestilling av og betaling for funksjoner.
12.
Definisjoner
I tvil om hva vi mener? Her er en utdypelse:
 • "Borigo", "plattformen" – Borigo, som plattformen foreligger når man logger inn via borigo.com eller appen Borigo
 • "oss", "vi", "vår" – selskapet som spesifisert under Baggrundsoplysninger
 • "foreningen din", "foreningen deres", "foreningen", "dere", "deres" – foreningen eller virksomheten, som den juridiske enheten som er opprettet i Borigo
 • "innhold" – all data dere har opprettet under foreningskontoen deres, herunder brukere, profiler, oppslag, kommentarer, bilder, filer, grupper, håndbøker mv.
 • "foreningskonto" – en konto tilhørende en forening i Borigo med underliggende innhold mv.
 • "skriftlig" – det vil si på skrift (motsatt for eksempel muntlig), men det er det samme om det er per post eller e-post (vi foretrekker e-post)
13.
Avrunding
Det er avtalen. Takk for at dere bruker Borigo – vi håper dere kommer til å like det.
Sist oppdatert:
 • Valby, 21. september 2021 (oppdatering av punkt 5.3 (databehandleravtale) og av punkt 5.2 med tilføyelse av god skikk samt endring av oppbevaringsperiode)
 • Valby, 8. september 2021 (endring av liste over databehandlere)
 • København, 16. mai 2018 (systemleverandør til online bildeprosessering valgt bort og fjernet)
 • København, 25. april 2018 (tilpasninger til ny databeskyttelseslovgivning)
 • København, 25. januar 2018 (overgang til borigo.com og ApS + "eller appen Borigo")
 • København, 2. marts 2017 (adresseskift)
 • København, 2. december 2015 (navneskift)
 • København, 16. oktober 2015